LjusDesign ABLjusDesign AB

Affärsetisk Policy

God affärsed

LjusDesign har som mål att alltid hålla en god relation till kunder och leverantörer, detta mål försöker vi att nå genom god affärsed.

Med god affärssed avses att LjusDesign AB skall agera ärligt och med gott uppsåtgentemot personal, kunder och leverantörer med målet att alla parter ska tjäna på överenskommelsen.

Några för oss viktiga hållpunkter för att uppnå detta är:

 • Endast utlova lösningar och andra villkor som man kan infria
 • Utföra och leverera tjänster och produkter som är fackmannamässigt utförda
 • Ta skäligt betalt och inte påverka prisbildning genom anbudskarteller etc.
 • Inte sprida konfidentiell information om avtalspart till tredje part oavsett om sekretessklausuler saknas.
 • Inte använda eller sälja vidare specialutvecklade tekniska lösningar till tredje part utan samråd.
 • Ärlig och öppen marknadsföring, inte försöka mörka produkters egentliga kvalitet och prestanda.
 • Ärlighet och öppenhet gentemot kund.
 • Inte försöka ta över uppdrag från kollegor i branschen, ej heller försöka överta personal från kunder eller kollegor i branschen.
 • Alltid betala leverantörer enligt uppgjorda betalningsvillkor och följa övriga överenskommelser med vilket affären är uppgjord.
 • Alltid betala för upphovsrättsskyddat material, allt från fotografier till programvaror.
 • Undvika alla former av byråkratisvenska i alla kundrelationer.
 • Behandla alla kund och leverantörsrelaterade klagomål utan dröjsmål.

Lagar och regler

LjusDesign AB har som mål att samtliga tillämpliga lagar och regler för anställning, jämställdhet, arbetsmiljö, bokföringslag, lagar om upphovsrätt efterlevs. Detta mål ger som resultat att den egna verksamheten kan agera på ett sätt som är rätt och riktigt.

Det får inte finnas något fiffel dolt i LjusDesign AB.

Etik och moral

Med etik och moral avser LjusDesign AB att agera gott gentemot personal, kunder, leverantörer, samarbetspartners etc.

Med agera gott inbegriper LjusDesign AB såväl goda handlingar enligt lagar och regler som samhälleliga och sociala seder och bruk.

Att agera gott är att vara ärlig och agera utifrån en grundrespekt för människor och organisationer.

För att uppnå de högt ställda kraven på god etik och moral är följande punkter viktiga.

 • Inte prata illa om kollegor, kunder eller konkurrenter.
 • Tillhandahålla marknadsmässiga löner eller bonus etc.
 • Inte ge gåvor till personal, kunder, leverantörer och andra över de i lag angivna beloppsgränser eller tillhandahålla andra tveksamma förmåner
 • Agera för att LjusDesigns egna produkter tillverkas helt utan inblandning av barnarbete eller miljöförstörande tillverkningsmetoder.
 • Agera för att LjusDesigns egna produkter fullt ut är återvinningsbara och minimera all användning av miljöfarliga substanser.
 • I det stora hela undvika att slösa med samhällets och naturens resurser. Tåg är bättre än bil.
 • Motverka all form av agerande som baseras på dogmer samt vanföreställningar vilka saknar vetenskaplig eller rationell grund.

Kvalitet

LjusDesign AB skall aktivt verkar för att kontinuerligt öka kvaliteten i hela verksamheten, och att i form av ett levande dokument ha en klart definierad kvalitetspolicy som är väl känd och fullt tillgänglig för personal och kunder.

För att uppnå våra kvalitetskrav har vi satt upp följande för oss viktiga punkter.

 • Kontinuerlig kompetensutveckling av all personal inom LjusDesign AB
 • Metoder och rutiner relaterat till hela produktionskedjan skall utvärderas årligen.

Miljöarbete

Ljusdesign AB verkar aktivt för att minska sitt miljöfotavtryck. I detta arbete har vi plockat fram ett par grundläggande riktlinjer.

 • LjusDesigns miljöpolicy skall vara ett levande dokument.
 • Källsortera så noga som det är praktiskt möjligt, samt se till att allt källsorterat hamnar på rätt plats på återvinningsstationen.
 • LjusDesigns egna produkter skall så långt det är möjligt tillverkas av material som är miljövänliga och med metoder som minimalt belastar miljön. Låg vikt, närproducerat och korta transporter.

Jämställdhet

LjusDesigns intention är att alla våra medarbetare, kollegor och affärskontakter skall genomsyras av följande.

 • Lika villkor, möjligheter och lika bemötande för alla människor oavsett kön, ålder, erfarenhet och ursprung.
 • Lika lön för lika arbete.
 • Direkt bemöta och hantera situationer där konflikter uppstår. En öppen dialog är viktig.
 • Bemöta handlande vilket baseras på vidskepelse och istället bejaka vetenskap och fakta.