Ljusdesign AB

Affärsetisk Policy

God affärsed

LjusDesign har som mål att alltid hålla en god relation till kunder och leverantörer, detta mål försöker vi att nå genom god affärsed.

Med god affärssed avses att LjusDesign AB skall agera ärligt och med gott uppsåtgentemot personal, kunder och leverantörer med målet att alla parter ska tjäna på överenskommelsen.

Några för oss viktiga hållpunkter för att uppnå detta är:

Lagar och regler

LjusDesign AB har som mål att samtliga tillämpliga lagar och regler för anställning, jämställdhet, arbetsmiljö, bokföringslag, lagar om upphovsrätt efterlevs. Detta mål ger som resultat att den egna verksamheten kan agera på ett sätt som är rätt och riktigt.

Det får inte finnas något fiffel dolt i LjusDesign AB.

Etik och moral

Med etik och moral avser LjusDesign AB att agera gott gentemot personal, kunder, leverantörer, samarbetspartners etc.

Med agera gott inbegriper LjusDesign AB såväl goda handlingar enligt lagar och regler som samhälleliga och sociala seder och bruk.

Att agera gott är att vara ärlig och agera utifrån en grundrespekt för människor och organisationer.

För att uppnå de högt ställda kraven på god etik och moral är följande punkter viktiga.

Kvalitet

LjusDesign AB skall aktivt verkar för att kontinuerligt öka kvaliteten i hela verksamheten, och att i form av ett levande dokument ha en klart definierad kvalitetspolicy som är väl känd och fullt tillgänglig för personal och kunder.

För att uppnå våra kvalitetskrav har vi satt upp följande för oss viktiga punkter.

Miljöarbete

Ljusdesign AB verkar aktivt för att minska sitt miljöfotavtryck. I detta arbete har vi plockat fram ett par grundläggande riktlinjer.

Jämställdhet

LjusDesigns intention är att alla våra medarbetare, kollegor och affärskontakter skall genomsyras av följande.